Xã Nghi Đức tuyên truyền về định danh điện tử, ứng dụng VneID và cách thức thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.

content:

 

Thực hiện Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 15/2/2023 của UBND thành phố Vinh về việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”

Từ ngày 21/4 đến ngày 25/4, Ban chỉ đạo đề án 06 xã Nghi Đức tổ chức ra quân thực hiện đợt tuyên truyền về định danh điện tử, ứng dụng VneID và cách thức thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.

Cách thức đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Với mục đích nhằm nâng cao nhận thức của người dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng và tiện ích của ứng dung VNeID đối với các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội.

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong tuần như sau:

1.1. Nhóm dịch vụ công

- Kết quả tiếp nhận hồ sơ trên Cổng dịch vụ công/Tổng số hồ sơ được tiếp nhận của UBND xã: 7 hồ sơ trong đó : trực tuyến 4 hồ sơ và trực tiếp 3 hồ sơ

- Kết quả giải quyết dịch vụ công thiết yếu theo ngành, lĩnh vực có liên quan: Hộ tịch : 4 hồ sơ ; bảo trợ xã hội : 3 hồ sơ.

1.2. Nhóm phát triển kinh tế, xã hội

- Cấp tài khoản an sinh các đối tượng (người có công, thân nhân người có công; bảo trợ xã hội) : UBND xã đang tiến hành rà soát và thực hiện.

- Về nhiệm vụ làm sạch dữ liệu chuyên ngành:

- Lực lượng Công an các cấp phối hợp các Hội (Nông dân, Người cao tuổi, Cựu chiến binh) thực hiện cập nhật dữ liệu vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư: đã nhập xong dữ liệu của Hội người cao tuổi, hội cựu chiến binh; dữ liệu của Hội nông dân đang tiếp tục triển khai thực hiện.

1.3. Nhóm phát triển công dân số

- Về cấp tài khoản định danh điện tử (tổng số hồ sơ được kích hoạt; hồ sơ thu nhận mới).

Trong tuần đã cài đặt được :

- Tài khoản định danh mức 1 : 152

- Tài khoản định danh mức 2 : 13

 

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính Phường

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 1774
Tổng: 229600